آخرین قیمت های مواد پتروشیمی
  • پلی اتیلن سبک : 10501 الی 9374 ریال
  • اسيدنيتريك : 2,234 ريال
  • كربنات سبك : 2,031 ريال
  • دي اتيلن كلرايد : 4,714 ريال
  • پلي اتيلن سنگين : 10506 الی 9877 ریال